NGO’sy nowymi influencerami turystycznymi

Władze Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz instytucje kultury przykładają coraz większą wagę do umożliwienia organizacjom pozarządowym udziału w różnego typu wydarzeniach społeczno – kulturalnych. Tego typu działania mają na celu zbudowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego, który jest niezbędnym elementem istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

W ewidencjach Powiatu Legionowskiego zarejestrowanych jest 69 stowarzyszeń zwykłych, 239 stowarzyszeń z osobowością prawną, 74 kluby sportowe, 49 uczniowskich klubów sportowych, 112 fundacji. Na bieżąco są aktualizowane ich dane rejestrowe oraz wydawane zaświadczenia o zarejestrowaniu (powiat-legionowski.pl). W tym koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia (ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe,  organizacje: kulturalne, hobbystyczne, seniorów, charytatywne, ekologiczne, gospodarcze czy lokalne stowarzyszenia na rzecz rozwoju) oraz grupy nieformalne, które łączą codzienną pracę w gospodarstwach z działalnością społeczną dla dobra mieszkańców sołectwa, gminy, powiatu i regionu Mazowsza.

Obszar działalności wyznacza strategie, cele oraz zasoby jakimi może gospodarować organizacja. Wymusza także powstawanie forów współpracy samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami turystycznymi. Kluczowymi „influencerami” stały się NGO’sy, które zwiększyły swój udział w tworzeniu polityk publicznych,  na bieżąco wprowadzają nowe rozwiązania w życiu społecznym i realizują zadania publiczne.

Dlatego aby lepiej zrozumieć wpływ stowarzyszeń na turystykę w powiecie legionowskim należy skupić się na grupie organizacji, która wzięła udział w wydarzeniu: Święto Organizacji Pozarządowych. Ma to być cykliczne przedsięwzięcie, które będzie miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Legionowie oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Stowarzyszenia, które wzięły udział w wydarzeniu to:  Komenda Hufca ZHP, Towarzystwo Przyjaciół Legionowo, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Powiatowa Izba Gospodarcza, Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej “Brzozów”, Stowarzyszenie Działamy Lokalnie, Wolontariat Legionowo, Zegrzynek Szaniawskiego, PCK Legionowo, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja, Koło Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD, My Mieszkańcy, Nasze Miasto Nasze Sprawy, Pasja Życia, Pracownia Kompetencji, Wylepiarnia i Aktywność dla Wszystkich.(źródło.www.legionowo.pl)

Główna impreza odbyła się w centrum miasta, przy Urzędzie Miasta Legionowo, który zorganizował namioty i rozstawił je na terenie parku. W każdym z nich przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji mogli przedstawić i przybliżyć swoją działalność mieszkańcom. Uczestnicy przygotowali także różne animujące atrakcje, wystawy i konkursy, np. Hufiec ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów „RójTom”zorganizował m.in. rodzinną grę terenową po „miasteczku”, polegającą na wykonaniu szeregu zadań, których celem było lepsze poznanie organizacji podczas ŚOP.

Święto Organizacji Pozarządowych poprzedził cykl spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu, Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i animatorki ze Stowarzyszenia Boris Stanisławy Retmaniak. Dzięki takiej płaszczyźnie współpracy możliwe było nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, ale także wymiana doświadczeń. Przy promocji tego typu wydarzeń oraz ogólnej wizji wykorzystano kapitał społeczny drzemiący w poszczególnych stowarzyszeniach.

Całe przedsięwzięcie podsumowane zostało wspólnym panelem dyskusyjnym, który przy chęci interesariuszy może uczynić Święto Organizacji Pozarządowych silnym akcentem w promocji Jeziora Zegrzyńskiego. Jest to też ciekawe forum, które w przyszłości uzupełnić może działania Lokalnej Organizacji Turystycznej “Przystań w sercu Mazowsza” oraz Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

Z tego typu partnerstw płyną oczywiste korzyści w postaci zwiększenia wiarygodności i możliwego społecznego poparcia dla poszczególnych działań oraz skumulowania wiedzy i doświadczenia partnerów. Sens ich istnienia leży także w zdolności do sposobu zmiany myślenia i zachowania lokalnych społeczności w celu ukierunkowania ich energii i działań na rozwiązanie problemów danego regionu: gminy, powiatu czy też obszaru Jeziora Zegrzyńskiego.

NGOsy są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzają  aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie powiatu i rozwój turystyki. Tego typu spotkania, wydarzenia pozwalają budować tożsamość lokalną
i poczucie wspólnoty, mają również na celu zwiększyć zainteresowanie bieżącymi działaniami regionu, mogą przyciągnąć turystów i mieszkańców sąsiednich gmin do zapoznania się z ofertą i działalnością stowarzyszeń, organizacji działających w Legionowie i na terenie powiatu legionowskiego. Zmieniająca się mentalność i bardzo duży wzrost zaangażowania mieszkańców w działalność III Sektora będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia w regionie Jeziora Zegrzyńskiego.

Grafika: Biznes plik wektorowy utworzone przez pch.vector – pl.freepik.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn