Deklaracja dostępności portalu www.dziejesielegionowski.pl

Stowarzyszenie Dobra Fala (dalej: Stowarzyszenie) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dziejesie-legionowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dziejesielegionowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 21 stycznia 2022.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 16 sierpnia 2023.

 Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności występują w następujących obszarach:

 • nie wszystkie identyfikatory HTML są unikalne, co może utrudniać prawidłowe wyświetlanie/wczytywanie strony przez przeglądarki oraz odczytywanie treści przez automatyczne czytniki.
 • niektóre nagłówki nie są zidentyfikowane za pomocą odpowiednich znaczników, co może wpływać na jakość przekazu uzyskanego za pomocą czytnika ekranu.
 • niektóre linki są niepoprawne, ponieważ treść linku nie jest tożsama z innymi, prowadzącymi do tego samego miejsca.
 • mogą wystąpić przypadki, kiedy elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • niektóre dokumenty opublikowane jako pliki .pdf są skanami dokumentów w związku z tym nie są odczytywane przez czytniki automatyczne.
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Nie jest to jedyna możliwość kontaktu ze Stowarzyszeniem Dobra Fala, ponieważ można się z nami skontaktować, pisząc na adres e-mailowy: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com lub dzwoniąc pod nr tel.: 504278348. Dane teleadresowe znajdują się nad formularzem kontaktowym.
 • Na stronie internetowej dziejesie-legionowski w większości działają standardowe skróty klawiaturowe.

Redaktorzy strony internetowej dokładają starań, aby wszystkie treści i dokumenty opublikowane na stronie były dostępne cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia ws. dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 25.01.2022.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 16.08.2023.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemek Zawada; adres poczty elektronicznej: stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 504278348. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, która ma być udostępniona,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli wskazany wcześniej sposób nie jest możliwy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej dziejesie-legionowski.pl nie może nastąpić w ciągu 7 dni, Stowarzyszenie Dobra Fala niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy Stowarzyszenie Dobra Fala nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Stowarzyszenie Dobra Fala odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej dziejesie-legionowski.pl, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Stowarzyszenia Dobra Fala skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa