1% lokalnie! Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”

Kontynuujemy nasz cykl artykułów „1% lokalnie”, w których prezentujemy lokalne organizacje pożytku publicznego działające na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego i krainy Jeziora Zegrzyńskiego.

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Nadzieja”, które zostało założone w 2004 roku. Stowarzyszenie od początku swojej działalności funkcjonuje w Legionowie i działa przede wszystkim na rzecz społeczności senioralnej miasta. Angażuje się w szereg działań i inicjatyw prowadząc m.in. Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Legionowskie Centrum Wolontariatu Senioralnego, Klub Amazonek, czy Mazowiecką Akademię Seniora.

Stowarzyszenie w 2006 r. było inicjatorem utworzenia pierwszego w powiecie legionowskim Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (LUTW). Uniwersytety Trzeciego Wieku są to miejsca spotkań seniorów i osób w wieku poprodukcyjnym, których celem jest poprawa jakości życia osób starszych oraz utrzymanie ich sprawności psychoruchowej w jak najwyższej formie poprzez oferowanie usług edukacyjnych, integracyjnych i samopomocowych.

Głównym celem działalności Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, od początku jego działalności, było zwiększenie dostępu legionowskich seniorów do różnorodnej oferty edukacyjnej, kulturalnej i fizycznej dopasowanej do ich potrzeb. Poprzez swoje działania LUTW pragnie aktywizować społeczność senioralną poprzez oferowanie spotkań, seminariów, wykładów, czy wspólnych wyjazdów.

Potwierdzeniem tych działań jest m.in. oferta LUTW na 2022 r., w której znalazły się m.in. zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki turystyczne, spotkania kulturalno – artystyczne czy spotkania w ramach klubów: brydżowego, szachowego oraz teatralno – muzycznego.

Pomimo tego, że działania LUTW stanowią istotny element działalności Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Nadzieja”, to członkowie organizacji angażują się w szereg innych przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego regionu.

W ramach aktywizacji społecznej i obywatelskiej seniorów Stowarzyszenie od 2015 r. prowadzi również Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów. Jest to inicjatywa założona i prowadzoną przez legionowskich seniorów, szukających sposobu na niesienie pomocy innym. Wolontariusze pomagają na wiele sposobów: pozyskują środki na realizację zadań mających na celu wsparcie najbardziej potrzebujących, pomagają innym w sprawach życia codziennego, organizują zbiórki pieniędzy i żywności.

W ramach działań mających na celu wspieranie osób potrzebujących w 2011 r. Stowarzyszenie utworzyło Klub Amazonek. Jest to miejsce zrzeszające wyjątkowe kobiety, które łączy walka z rakiem piersi. W klubie kobiety walczące z nowotworem otrzymują rady i wsparcie psychiczne. Inicjatywa ta jest bardzo ważna dla kobiet, które mierzyły się lub muszą się zmierzyć z tą ciężką chorobą.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności angażuje się również aktywnie w inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji seniorów z naszego regionu, jak również całego województwa. Organizacja aktywnie włącza się w prace analityczne, opiniujące i legislacyjne związane z tworzeniem lokalnych polityk senioralnych. Obecnie realizuje projekt „Legionowianie 60+ Wirtualnie Współtworzą Strategię Senioralną 2022-2026”, który został dofinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu jest opracowanie, przy aktywnym współudziale organizacji pozarządowych i seniorów, strategii działań na rzecz legionowskiej społeczności seniorów.

Jak widać z realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Nadzieja” działań, pojęcie „starości” odnosi się jedynie do postrzegania nas samych i nie musi być powodem bierności i braku aktywności społecznej. Udowadniają to odbiorcy działań Stowarzyszenia oraz jego członkowie.

Dużym wsparciem dla Stowarzyszenia mogą być środki z 1% podatku. Jeśli chcemy, aby tego typu inicjatywy rozwijały się w naszym powiecie, to warto je wspierać. Teraz jest na to dobry moment. Możecie przekazać 1% podatku na działania organizacji pożytku publicznego. Warto, aby te pieniądze zostały w krainie Jeziora Zegrzyńskiego i wspierały organizacje działające na rzecz jego zrównoważonego rozwoju oraz naszych seniorów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn