311447268 3303195709953347 962623023537557345 n

Bieg Jabłonna dla Niepodległej

Bieg główny- 5 km po terenach leśnych
Start: godz. 12:00
Szkółka Leśna Skierdy- Nadleśnictwo Jabłonna
Biegi dla dzieci: godz. 10:30
Zapisy:
Regulamin
BIEGU JABŁONNA DLA NIEPODLEGŁEJ
CEL:
Popularyzacja biegów płaskich jako najprostszej formy rekreacji zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
ORGANIZATOR:
Fundacja LUPUS, tel: 694 940 980, e-mail fundacjalupus@gmail.com
TERMIN I MIEJSCE:
1) Data: niedziela 6 listopada 2022 r., godzina 11.00-13.00.
2) Miejsce: Skierdy, start i meta przy Szkółce Leśnej w Skierdach.
3) Biuro zawodów dla uczestników biegu głównego oraz biegów dziecięcych i młodzieżowych:
06 listopada 2022 roku w godzinach 10.00 – 12.00 w Szkółce Leśnej Skierdy.
4) Zawody mają charakter biegów terenowych (drogi leśne).
5) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
1. BIEGI DZIECIĘCE i MŁODZIEŻOWE:
start godzina 10.30
Zbiórka do wszystkich biegów będzie miała miejsce przy Szkółce Leśnej w Skierdach. Zbiórka zawodników będzie ogłaszana przez spikera zawodów najpóźniej 2 minuty przed godziną startu danego biegu.
10:30 =>Bieg dzieci rocznik 2018-2016 na dystansie 100 m. (4-6 lat rocznikowo)
10.45 =>Bieg dzieci rocznik 2015-2013 i młodsi na dystansie 300 m. (7-9 lat rocznikowo)
11.00 =>Bieg dzieci rocznik 2012-2010 na dystansie 400 m. (10-12 lat rocznikowo
11.20 =>Bieg młodzieżowy rocznik 2008-2007 na dystansie 500 m. (13-14 lat rocznikowo)
2. BIEG OPEN: start godzina 12.00
Kobiety i mężczyźni 5 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (1 pętla)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
OPŁATY:
Uczestnicy biegów dziecięcych – PLN 10,-/os.
Uczestnicy w biegu OPEN – PLN 30,-/os.
Opłata za udział w biegu OPEN wyłącznie przelewem na konto.
W skład pakietu startowego wchodzi: bezzwrotny numer startowy, gadżet biegowy, butelka wody, medal.
Biegi dziecięce i młodzieżowe :
Zawodnicy – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
W biegu głównym:
Zawodnicy niepełnoletni – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Pozostali zawodnicy – podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia dokonywane będą tylko przez Internet przez link:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdlDzgDtNNeL9…/viewform
1) Zgłoszenia do biegów przyjmowane są do 5 listopada 2022 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wpłatę za udział w biegu należy dokonać przelewem na konto Fundacji LUPUS
nr: BNP Paribas Polska S.A.
78 1750 0012 0000 0000 3319 2487 w tytule: Bieg Jabłonna dla Niepodległej oraz imię i nazwisko uczestnika.
2) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 2 dni od momentu dokonania zgłoszenia do
biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
3) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „wpłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegów.
4) Limit zgłoszeń do biegu głównego wynosi 150 osób. Organizator ma prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
5) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
6) Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
7) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
9) W biegu OPEN może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 15 lat.
NAGRODY:
OPEN
1. Miejsca 1-3 w biegach terenowych w kategorii generalnej kobiet oraz mężczyzn: puchary i nagrody.
2. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
3. Organizator ma prawo zmiany puli nagród.
DZIECI I MŁODZIEŻ:
1) Miejsca 1-3 w biegach terenowych dziecięcych i młodzieżowych: puchary i nagrody
3) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
4) Organizator ma prawo zmiany puli nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.
2) W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.
3) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
4)Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego.
5)Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez
organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Dodaj komentarz