1,5% lokalnie – Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS

Celem Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus jest:

  • działalność charytatywna
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin
  •  podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ochrona i promocja zdrowia
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
  • promocja i organizowanie wolontariatu
  • wspieranie budownictwa kościelnego i sakralnego na terenie powiatu legionowskiego.

1 procent na strone Amicus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn