Współpraca z ngo w 2023r.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorządy powinny tworzyć co roku program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w w/w ustawie. Powiat Legionowski oraz gminy podjęły stosowne uchwały, planując, że w roku 2023 na ten cel przeznaczą łącznie ponad 8 000 000 zł (kwota ta uzależniona jest od uchwał budżetowych poszczególnych samorządów). Na co w szczególności stawiają radni w naszym powiecie w zakresie współpracy z ngo?

alogo

Powiat Legionowski stawia sobie za cel „wzmocnienie udziału mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w kształtowaniu ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami”. Jako priorytetowe zadania Rada Powiatu w Legionowie uznała:

 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
 • realizacja Programu Aktywizacji Osób Starszych z terenu Powiatu Legionowskiego,
 • zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 • ochrona i promocja zdrowia (w tym promocja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku, programy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizacja założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025),
 • prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek Powiatu, prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanek i wychowanków pieczy zastępczej,
 • prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego,
 • prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • realizacja zadań ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych w powiecie legionowskim,
 • czynne uczestnictwo i wspieranie działań, również pozafinansowe, Legionowskiego WOPR w nauce, szkoleniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Grupy Ratownictwa Wodnego,
 • usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu – z wód Jeziora Zegrzyńskiego,
 • wspieranie promocji turystycznej Powiatu Legionowskiego.

Całość dokumentu można znaleźć TUTAJ (KLIK!)

jablonnalogo

Celem głównym programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi jest rozwój działalności społecznie użytecznej oraz wsparcie potencjału organizacji pozarządowych przez Gminę Jabłonna. Priorytetowe zadania publiczne określone w Programie obejmują zadania w sferze:

 • pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
 • działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ochrony i promocji zdrowia.

Cały dokument znajduje się TUTAJ (KLIK!)

6334

Nadrzędnym celem współpracy gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi jest budowanie i wspieranie różnych form i płaszczyzn współpracy oraz obywatelskiego zaangażowania dla lepszego zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy. W 2023 roku współpraca Legionowa z organizacjami pozarządowymi dotyczyć będzie w szczególności zadań z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo,
 • edukacji, oświaty i wychowania: rozwój uzdolnień, talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo,
 • promocji i organizacji wolontariatu: promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych,
 • ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych,
 • włączenia lokalnej społeczności w proces rewitalizacji,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: rozwój świadomości obywatelskiej.

Cały Program dostępny jest TUTAJ (KLIK!)

cropped herb gminy nieporet 340x440 1

Podstawowym celem Programu przygotowanego przez Gminę Nieporęt jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez rozwój dialogu i umacnianie  partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a Organizacjami pozarządowymi, włączenie Organizacji pozarządowych w system funkcjonowania Gminy, jak również zwiększenie efektywności zadań samorządu realizowanych przez Gminę. W 2023 roku za priorytetowe zadania publiczne uznane zostały zadania w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej obejmujących dzieci i młodzież mieszkańców Gminy,
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ratownictwa i ochrony ludności.

Cały dokument odnaleźć można TUTAJ (KLIK!)

Logotyp wieliszew 300

Celem głównym współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Wieliszew i organizacjami pozarządowymi. W efekcie dobrej współpracy oraz partnerstwa wzrośnie skuteczność i efektywność w zakresie definiowania potrzeb społecznych oraz realizacji konkretnych zadań publicznych. Jako priorytet Gmina stawia:

 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pełną treść programu znajdziecie TUTAJ (KLIK!)

serocklogo

Celem głównym programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców gminy poprzez efektywną współpracę gminy z organizacjami. Zakresy, które zostały określone jako priorytety to:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • wspieranie szkoleń w zakresie reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne w zakresie bezpieczeństwapowszechnego, w tym ratownictwa, ochrony ludzi i dóbr,
 • kultura fizyczna, sport i turystyka,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc społeczna,
 • nauka, edukacja i wychowanie,
 • ochrona zdrowia,
 • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność na rzecz osób starszych.

Z całym programem można zapoznać się TUTAJ (KLIK!)

Grafika: Designed by macrovector / Freepik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn